သင့္ Browser မွ Cookies မ်ားကို ဖြင့္ေပးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေရွ႕ဆက္သြားရန္အတြက္ Cookies မ်ားလိုအပ္ပါသည္။

အသံုးျပဳသူ ဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းခ်ိန္ - မနက္ ၈ နာရီခြဲမွ ညေန ၆ နာရီ
ပိတ္ရက္မရွိ
ေငြျပန္လႊဲသည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ လြယ္ကူပါသည္:
 • 1

  CB (သို႔) KBZ (သို႔) AYA ဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲျခင္း

  • 1နီးစပ္ရာ ဘဏ္ခြဲသို႔ သြားပါ။
  • 2ေငြလႊဲမည့္အေၾကာင္း ဘဏ္ဝန္ထမ္းအား သိေပးပါ။
  • 3 လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ပါ။ (သင့္နာမည္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္ အစရွိသျဖင့္)
  • 4မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။:
   က) CB ဘဏ္အတြက္ ၀၀၈၆၆၀၀၁၀၀၀၂၇၁၃၈
   ခ) KBZ ဘဏ္အတြက္ ၀၆၀၃၀၁၀၆၀၀၅၂၅၁၁၀၁
   ဂ) AYA ဘဏ္အတြက္ ၀၀၈၀၂၀၁၀၁၀၁၄၇၃၈၁
 • အျခားေငြလႊဲသည့္စနစ္မ်ားမွ ေငြလႊဲျခင္း  • 1MyKyat ျဖင့္ ေငြလႊဲျခင္း အေသးစိတ္ဖတ္ရႈရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
  • a) Mykyat သို႔ဝင္ပါ
   b) “Send Money” ကိုႏွိပ္ပါ
   c) မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ဖုန္းနံပါတ္၊ လႊဲမည့္ပမာဏႏွင့္ ေငြလႊဲစာကို ရိုက္ပါ။ ေငြလႊဲစာမွာ အေရးမႀကီးပါ။ ထို႔ေနာက္ “Continue” ကို ႏွိပ္ပါ။
   d) အခ်က္အလက္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး၍ ဆက္သြားပါ။
   e) ေအာင္ျမင္ပါသည္!

  • 2OK$ျဖင့္ ေငြလႊဲျခင္း အေသးစိတ္ဖတ္ရႈရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
  • a) သင္၏ OK$ အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္ပါ။ (ေငြလႊဲခ မေပးရပါ။)
   b) “Pay to” အားႏွိပ္ပါ။
   c) မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို ရိုက္သြင္းပါ။ (အေပၚေအာက္ ႏွစ္ႀကိမ္ရိုက္ရန္ လိုပါသည္။) မိုက္ခရိုမန္းနီ၏ အေကာင့္နံပါတ္မွာ 09454152526ျဖစ္သည္။ ပမဏကို ထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ “Submit” ကို ႏွိပ္ပါ။
   d) အခ်က္အလက္မ်ားအား ေသခ်ာ စစ္ေဆး၍ “Pay” ကို ႏွိပ္ပါ။
   e) ေအာင္ျမင္ပါသည္!

  • Wave Moneyျဖင့္ ေပးျခင္း။ သတိျပဳရန္: - ဤ နည္းလမ္းအား အသံုးျပဳသည္ဆိုပါက ေငြလႊဲခ ၉၀၀ က်ပ္ကို ထည့္သြင္းလႊဲေပးရန္လိုပါသည္။ (ဥပမာ - သင္သည္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ လႊဲရမည္ဆိုပါက ၅၀၉၀၀ က်ပ္လႊဲေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
  • a) သင္၏ Wave Money အေကာင့္သို႔ ဝင္ပါ။
   b) “Send money” ကို ႏွိပ္ပါ။
   c) “Enter number” ကို ႏွိပ္ပါ။
   d) မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ - 09768207324 ထို႔ေနာက္ “Continue” ကို ႏွိပ္ပါ။
   e) ပမာဏကို ထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ “Continue” ကို ႏွိပ္ပါ။
   f) အခ်က္အလက္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။ ထို႔ေနာက္ “Yes, everything is correct” ကို ႏွိပ္ပါ။
   g) သင္၏ PIN နံပါတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ “Continue” ကို ႏွိပ္ပါ။
   h) ေအာင္ျမင္ပါသည္!

 • CB (သို႔) KBZ (သို႔) AYA ဘဏ္မ်ား၏ မိုဘိုင္းလ္ဘဏ္အေကာင့္မွ လႊဲေပးျခင္း

  • အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဘဏ္တစ္ခုခုထံတြင္ အင္တာနက္ ဘဏ္အေကာင့္ကို ဖြင့္ပါ။
  • အင္တာနက္ဘဏ္အေကာင့္ ဖြင့္ျခင္း
   a) အင္တာနက္ခ်ိတ္ထားေသာ သင့္ဖုန္းအား ဘဏ္ကို ယူသြားပါ။
   b) သင္ အင္တာနက္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္မည္ဟု ဘဏ္ဝန္ထမ္းအား အေၾကာင္းၾကားပါ။
   c) တာဝန္ရွိ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမွ လမ္းညႊန္သည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။
   d) ေနာက္ဆံုးတြင္ အင္တာနက္ ဘဏ္အေကာင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
   e) ေငြလႊဲနည္းအား ဘဏ္ဝန္ထမ္းကို ေမးျမန္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

  • မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို႔ သင္၏ ျပန္ေပးေငြကို လႊဲေပးပါ။
  • a) မိုဘိုင္းလ္အပလီေကးရွင္းကိုဖြင့္၍ သင္၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္ပါ။
   b) “Services” ကိုေရြးပါ။
   c) “Banking” ကို ႏွိပ္ပါ။ ထိုအခါ စာရင္းတစ္ခု ေအာက္ခ်လာပါလိမ့္မယ္။
   d) “Transfer to Other Account/Card” ကို ေရြးပါ။
   e) သင္၏ ဘဏ္အေကာင့္ကို ေရြးပါ။
   f) မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ဘဏ္အေကာင့္ကို ရုိက္ထည့္ပါ။ (မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
   g) ပမာဏကို ထည့္သြင္းပါ။
   h) အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး၍ “ok” ကို ႏွိပ္ပါ။
   i) ေအာင္ျမင္ပါသည္။!

  • မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
   က) CB ဘဏ္အတြက္ ၀၀၈၆၆၀၀၁၀၀၀၂၇၁၃၈
   ခ) KBZ ဘဏ္အတြက္ ၀၆၀၃၀၁၀၆၀၀၅၂၅၁၁၀၁
   ဂ) AYA ဘဏ္အတြက္ ၀၀၈၀၂၀၁၀၁၀၁၄၇၃၈၁
 • CB (သို႔) KBZ (သို႔) AYA ဘဏ္တို႔၏ ATM မွ ေငြလႊဲျခင္း။ လက္ရွိတြင္ ဤ နည္းအသံုးျပဳျခင္းမွာ အဆင္မေျပေသးပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေပးပို႔သူ၏ အမည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕ မသိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

  • အနီးနားရွိ ATM စက္အား ရွာပါ။
  • သင္၏ ATM ကဒ္အားထည့္သြင္း၍ သင္၏ PIN နံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ပါ။
  • 'Other Transaction' ကို ေရြးပါ။
  • 'Transfer' ကို ေရြးပါ။
  • မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ဘဏ္အေကာင့္ကို ထည့္သြင္း၍ “Confirm” ကို ႏွိပ္ပါ။ (မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္မ်ားမွာ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
  • သင္၏ ျပန္ေပးေငြ ပမာဏကို ထည့္သြင္းပါ။
  • “Yes” ကို ႏွိပ္ပါ။
  • အခ်က္အလက္မ်ားအား ေသခ်ာစြာစစ္ေဆး၍ 'Yes' ကို ႏွိပ္၍ အတည္ျပဳပါ။
  • 9 Micromoney bank account numbers are as followings:
   က) CB ဘဏ္အတြက္ ၀၀၈၆၆၀၀၁၀၀၀၂၇၁၃၈
   ခ) KBZ ဘဏ္အတြက္ ၀၆၀၃၀၁၀၆၀၀၅၂၅၁၁၀၁
   ဂ) AYA ဘဏ္အတြက္ ၀၀၈၀၂၀၁၀၁၀၁၄၇၃၈၁