သင့္ Browser မွ Cookies မ်ားကို ဖြင့္ေပးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေရွ႕ဆက္သြားရန္အတြက္ Cookies မ်ားလိုအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

Hotline:
၀၉-၉၆၈၈၁၈၈၂၀ (သုိ့) ၀၉-၄၅၅၂၁၈၈၇၁

လုပ္ငန္းခ်ိန္
နံနက္ ၈နာရီခြဲ မွ ညေန ၆ နာရီအထိ
ပိတ္ရက္မရွိ

အီးေမးလ္
ေဖာက္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ဖုန္းနံပါတ္
၀၉-၉၆၈၈၁၈၈၂၀ (သုိ့) ၀၉-၄၅၅၂၁၈၈၇၁
အသံုးျပဳသူ ဝန္ေဆာင္မႈ နံပါတ္:
၀၉-၉၆၈၈၁၈၈၂၀ (သုိ့) ၀၉-၄၅၅၂၁၈၈၇၁