ေက်းဇူးျပဳ၍ cookiesကို လက္ခံပါ။ သင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သည္ တျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ cookiesကို လက္ခံရန္လိုအပ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ cookiesကို ဖြင့္လုိုက္ပါ။

သင့္ကိုယ္ေရးကိုုယ္တာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြသားေခ်းေငြ

ကြၽန္ုပ္ အတြက္ လုိအပ္တယ္ ရက္

ေခ်းေငြ ပမာဏ
MMK
၀န္ေဆာင္ခ
MMK
စုစုေပါင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ပမာဏ
MMK
*သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း- က်သင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ႏႈတ္ပါမည္။

ႀကိဳတင္ယူေငြရရွိရန္ လြယ္ကူသည့္ အဆင့္ (4) ဆင့္

 • 1အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြ ေလွ်ာက္ထားရန္
  အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြေလွ်ာက္လႊာကို ၅မိနစ္အတြင္း ျပီးျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္စြက္ပါ။
 • 2အတည္ျပဳခ်က္ ရယူပါ။
  ၂၄နာရီအတြင္း သင့္ရဲ့ ေငြကို အတည္ျပဳခ်က္ရယူပါ။
 • 3သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးပါ။
  သင္၏ အီးေမးလ္ လိပ္စာကို ေခ်းေငြ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးပါ။
 • 4ႀကိဳတင္ယူေငြကို လက္ခံရယူပါ။
  ေငြကို ဘဏ္၏ ျပည္တြင္းေငြလႊဲျဖင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္လည္းေကာင္း လက္ခံရယူပါ။

ဘာေၾကာင့္ အေသးစားေခ်းေငြကို ေရြးခ်ယ္ရတာလဲ။

 • ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ကုန္က်စရိတ္ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ကုန္က်စရိတ္
 • ရိုးရွင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ရိုးရွင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
 • အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိျပီးသည္နွင့္ ေခ်းေငြကို ခ်က္ခ်င္းလႊဲေပးျခင္းအတည္ျပဳခ်က္ ရရွိျပီးသည္နွင့္ ေခ်းေငြကို ခ်က္ခ်င္းလႊဲေပးျခင္း
 • သင့္အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမဆို အျမဲရွိေနျခင္းသင့္အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမဆို အျမဲရွိေနျခင္း
 • အဆင္ေျပေသာႀကိဳတင္ေငြ ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈစနစ္အဆင္ေျပေသာႀကိဳတင္ေငြ ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈစနစ္
 • ပိုမိုလြယ္ကူတဲ့ ဘ၀ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းပိုမိုလြယ္ကူတဲ့ ဘ၀ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း