သင့္ Browser မွ Cookies မ်ားကို ဖြင့္ေပးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေရွ႕ဆက္သြားရန္အတြက္ Cookies မ်ားလိုအပ္ပါသည္။

သင့္ကိုယ္ေရးကိုုယ္တာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြသားေခ်းေငြ

ကၽြႏု္ပ္ ကို ရက္ အသံုးျပဳပါမယ္

ေခ်းေငြ ပမာဏ
MMK
ဝန္ေဆာင္ခ
MMK
စုစုေပါင္း ျပန္ေပးဆပ္ရမည့္ ပမာဏ
MMK
*စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အက်ံဴးဝင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ႏႈတ္ယူသြားပါမည္။

ေခ်းေငြရရွိရန္ လြယ္ကူသည့္ အဆင့္ (၃) ဆင့္

 • 1ႀကိဳယူေငြ ေလွ်ာက္ထားမည္
  ေလွ်ာက္လႊာပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ျဖည့္စြက္ပါ
 • 2အတည္ျပဳခ်က္ ရယူပါ။
  ၂၄နာရီအတြင္း သင့္ရဲ့ ႀကိဳယူေငြကို အတည္ျပဳခ်က္ရယူပါ။
 • 3ေငြရရွိျခင္း
  ၂၄နာရီအတြင္း သင္၏ ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ ဘဏ္မွ ေငြလႊဲေပးျခင္းျဖင့္ ေငြကို ရရွိပါမည္။
 • 4ေငြ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
  မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ရရွိႏိုင္ပါတယ္

ဘာေၾကာင့္ အေသးစားေခ်းေငြကို ေရြးခ်ယ္ရတာလဲ။

 • ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ကုန္က်စရိတ္ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ကုန္က်စရိတ္
 • ရိုးရွင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ရိုးရွင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
 • အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိျပီးသည့္ႏွင့္ ေငြကို ခ်က္ခ်င္းပို႔ေပးျခင္းအတည္ျပဳခ်က္ ရရွိျပီးသည့္ႏွင့္ ေငြကို ခ်က္ခ်င္းပို႔ေပးျခင္း
 • သင့္အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမဆို အျမဲရွိေနျခင္းသင့္အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမဆို အျမဲရွိေနျခင္း
 • အဆင္ေျပေသာ ေငြ ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈစနစ္အဆင္ေျပေသာ ေငြ ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈစနစ္
 • ပိုမိုလြယ္ကူတဲ့ ဘ၀ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းပိုမိုလြယ္ကူတဲ့ ဘ၀ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း